Są to konstrukcje, których kształt i statecz- teczność wynikają z różnicy ciśnień po obu stronach powłoki konstrukcji pneumatycznej.

Szerokie zastosowanie znajdują tworzywa sztuczne w wielu krajach (USA, Kanada, Anglia, Holandia), do budowy kopuł kulistych, przeznaczonych przede wszystkim na obiekty radiolokacyjne.

W przypadku wykonywania konstrukcji przestrzennych z tworzyw sztucznych zbrojonych należy dążyć do całkowitego wyeliminowania naprężeń ściskających, w celu zapobieżenia miejscowej utracie stateczności przy występowaniu przypadkowych sil nieuwzględnionych w obliczeniach statycznych. W tym celu elementy konstrukcyjne należy wstępnie naprężać przez poddanie ich odpowiednio dużym siłom rozciągającym.

Konstrukcje piramidalne (tarczownicowe) mentów o kształcie ostrosłupów ściętych o podstawie kwadratowej lub sześciokątnej, połączonych dołem lub górą cięgnami stalowymi. Ustroje piramidalne tworzą przekrycia dachowe płaskie (rys. 4-77) lub w postaci sklepień (rys. 4-78). Elementy ostrosłupowe dachów światłoprzepuszczal- nych wykonuje się z twardego polichlorku winylu lub z żywic syntetycznych zbrojonych. W dachach światłoprzepuszczalnych można stosować przestrzenne elementy przekrycia z płyt warstwowych.

Obliczenie statyczne ramownic bramowych wykonuje się wg założeń przyjętych przy obliczaniu ustrojów fałdowych z uwzględnieniem wpływu naroża ramy na momenty zginające i ugięcia zgodnie z zasadami przyjmowanymi przy projektowaniu ustrojów ramowych.

Niskie właściwości sprężyste tworzyw sztucznych przy jednoczesnej możliwości nadawania ustrojom z tych tworzyw niemal dowolnych kształtów skłaniają do coraz szerszego wykonywania z nich konstrukcji przestrzennych.

Swiatłoprzepuszczalne konstrukcje warstwowe charakteryzuje znaczna grubość w porównaniu z cienkościennymi konstrukcjami jednowarstwowymi, co wpływa na obniżenie wysokości ustrojowej tych przekryć oraz podwyższa naprężenie krytyczne. Wadę ustrojów wielowarstwo- wyeh stanowi mniejsza światłoprzepuszczalność aniżeli ustrojów jednowarstwowych.

Obciążenie to waha się od 133 (przy podporze) do 58 kG/m2 (w punkcie zerowego obciążenia wiatrem). Elementy cieplarni doświadczalnej wykonano metodą formowania próżniowego w produkcji seryjnej przewiduje się formowanie niskociśnieniowe w podwyższonej temperaturze w formach z tworzywa sztucznego.

Inny przykład konstrukcji nośnej cieplarni [197] przedstawiono na rys. 4-60. Dachowo-ścienna konstrukcja składa się z połączonych parami elementów łukowych o obrysie eliptycznym i przekroju mającym obrys odcinka koła z pionowymi żebrami. Rozpiętość konstrukcji łukowej wynosi 12,0 m, wysokość 4,0 m, szerokość elementu - 0,75 m.

Jednowarstwowe przekrycia dachowe o znaczniejszej rozpiętości znajdują szerokie zastosowanie w obiektach wystawowych, budynkach przemysłowych, magazynach, przy budowie cieplarni itp. Wykonuje się je na ogół z tworzyw zbrojonych, rzadziej z polimetakrylanu metylu.

Strony