W Polsce nie podjęto dotychczas prac badawczych dotyczących celowości i zakresu stosowania polimerów do produkcji form do betonu przede wszystkim ze względu na brak żywic ługoodpornych.

Wykonywanie konstrukcji żelbetowej w formach z tworzyw sztucznych zapoczątkowano w USA przy betonowaniu stropów kasetonowych. Obecnie w coraz większym zakresie stosuje się nie tylko w USA, lecz również i w niektórych krajach europejskich (Szwajcaria, NRF), „deskowania” oraz formy z tworzyw sztucznych w zakładach prefabrykacji. Formy wykonuje się ze specjalnych żywic poliestrowych, uodpornionych na alkaliczne działanie masy betonowej. Zalety form z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym są następujące:

Dalsze próby budowy chemoodpornych kominów i kanałów wentylacyjnych polegają na wykonywaniu przewodów wyłącznie z tworzyw sztucznych w konstrukcyjnej obudowie w postaci przestrzennych konstrukcji kratownicowych wykonanych ze stali lub ze stopów aluminiowych, odznaczających się dużą odpornością na działanie gazów agresywnych.

Zawartość polimerów w zaprawie lub betonie w stosunku do zawartości cementu wynosi 24-20%, przy czym górna granica dotyczy zapraw lub betonów o małej wytrzymałości.

Wyniki prac badawczych dotyczących betonów o spoiwie z żywic syntetycznych (polimerobetonów) pozwalają przypuszczać, że betony te mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach cienkościennych i zbiornikach narażonych na korozję chemiczną.

Betony żywiczne wykonane przy użyciu żywic epoksydowych, poliestrowych, fenolowo-epoksydowych, fenolowo-karbamidowych i innych oraz kruszywa w postaci piasku rzecznego lub morskiego z dodatkiem mączki kwarcowej lub korundowej wykazują następujące zalety:

Konstrukcje odmiany II. Przykładem konstrukcji pneumatycznej odmiany II jest soczewkowe, dwupowłokowe przekrycie budynku teatru letniego w Bostonie (rys. 4-102) na 2000 widzów. Średnica budowli wynosi 43,5 m, wysokość - 14,5 m, maksymalna grubość soczewki - 6,0 m. Obydwie powolki wykonano z tkaniny nylonowej powleczonej polichlorkiem winylu. Przekrycie dachowe jest zakotwione na obwodzie budowli do pierścienia stalowego, opartego na słupach ścian zewnętrznych.

Na terenie targów w Hanowerze wykonano w 1966 r. pawilon o konstrukcji pneumatycznej, którego wymiary wynoszą 106 X 35 X 17,5 m (rys. 4-100). Przykładem konstrukcji pneumatycznej I odmiany jest również zespół silosów na ciecze lub materiały sypkie, oparty na słupach z rur stalowych. Stateczność silosów zapewniają zakotwione odciągi linowe (rys. 4-101).

Konstrukcje odmiany I. Konstrukcje kształtowane wg odmiany I stosowane są najczęściej. Na rys. 4-69a pokazano typowy magazyn stosowany w USA, o wymiarach w rzucie poziomym 24 X 12 m.

- Obliczenie statyczne konstrukcji pneumatycznej ma na celu:

- ustalenie minimalnego nadciśnienia utrzymującego kształt powłoki, na którą działają maksymalne obciążenia zewnętrzne (warunek stateczności),

- obliczenie maksymalnych naprężeń występujących w powłoce,

- obliczenie sił przekazywanych na fundament konstrukcji pneumatycznej.

W konstrukcjach pneumatycznych odmiany I (o nadciśnieniu we wnętrzu użytkowym) stan naprężenia powłoki utrzymuje się pod niewielkim nadciśnieniem o wartości 2-P8 103 at n. Nadciśnienie to jest wytwarzane i utrzymywane za pomocą sprężarek lub wentylatorów, które mogą pracować z przerwami, lecz nie dłuższymi, niż wynika to z warunku zachowania w przybliżeniu stałego nadciśnienia.

Strony