Stosując kryterium zachowania się tworzyw sztucznych przy zmianach temperatury możemy je podzielić na dwie grupy a mianowicie: tworzywa termoplastyczne oraz tworzywa utwardzalne.

Z gazowego etylenu tworzą się makrocząsteczki zawierające po kilkadziesiąt tysięcy cząsteczek podstawowych merów, a od ich wielkości zależą w dużym stopniu własności polimeru. Najlepiej odzwierciedla to przykład poliizobu tylenu.

Przystępując do rozpatrzenia zagadnień tworzyw sztucznych należy na wstępie zaznaczyć, że nie mają one właściwej nazwy. Przyjęte u nas pojęcie „tworzywa sztuczne” może nasuwać skojarzenie z czymś namiastkowym, zastępczym, a więc mniej wartościowym, podczas gdy materiały te dawno stały się pełnowartościowymi i pełnouprawnionymi tworzywami dzisiejszej techniki.

Strony