Powłoki stanowiące samodzielne pokrycia dachowe powinny odznaczać się dobrą przyczepnością do podkładu, wytrzymałością na rozciąganie przy znacznej ciągliwości, odpornością na czynniki atmosferyczne i dużą trwałością.

W budynkach stałych mogą być wykorzystywane folie z tworzyw sztucznych jako materiał zwiększający szczelność pokryć dachówkowych. Sposób układania pasów folii polietylenowej (może być i z PCW) pokazano na rys. 5-31. Folia może być układana na łatach i dolnym pasie dachówek z przybiciem jej górnych brzegów do łat z góry lub z boku (od strony kalenicy), albo może być tylko zaginana na krawędzi każdej górnej łaty i zaraz dociskana dochówkami.

Niekiedy konstrukcję budynku stanowi szkielet całkowicie przykryty arkuszami z folii na brzegach arkuszy są umieszczone listwy zaciskające i obciążające je w celu ochrony przed zerwaniem ich przez wiatr. Listwy mogą być przymocowane do konstrukcji obiektu.

Łączenie wąskich arkuszy w szersze może być dokonywane najłatwiej za pomocą spawania zakładów folii strumieniem ciepłego powietrza. Zakłady sąsiednich arkuszy wynoszą 3-P5 cm. Spawanie wykonuje się zwykle przed założeniem arkuszy na dach.

Pokrycia dachowe wykonane z folii produkowanych w kraju nie są w zasadzie stosowane na budynkach stałych, natomiast mogą być wykorzystywane jako warstwy wodochronne w pokryciach tarasów opisanych w p. 5.4 oraz w korytach odwadniających.

Arkusze mocuje się do płatwi za pomocą śrub lub wkrętek, rozmieszczonych na ogół co 4 fale (choć bywają i większe odstępy - do 13 fal). Stosunkowo gęste rozmieszczenie śrub ma na celu zmniejszenie ruchów arkuszy pod wpływem wiatru. Śruby nie powinny być dokręcone zbyt mocno i nie powinny powodować deformacji fal.

Przed rozpoczęciem układania płyt należy sprawdzić za pomocą łat i sznurów prawidłowość ułożenia płatwi, a zwłaszcza ich górnych półek. Powinny być one umieszczone w płaszczyźnie połaci i powinny być równoległe do okapu.

Przed wniesieniem na dach obcina się narożniki płyt i ewentualnie przycina się je według wymiarów połaci. Wymiary odcinanych narożników ustala się według sposobu pokazanego na rys. 5-3, a następnie odcina się je piłką ręczną o drobnym zębie (rys. 5-4), względnie nożycami do cięcia blachy (rys. 5-5) lub nawet nożem. Przy obcinaniu narożników zaleca się stosować szablon z kawałka płyty falistej lub odpowiednio sfalowanej bla- chy (rys. 5-6).

Ze względu na to, że płyty z tworzyw sztucznych mogą być stosowane do wykonywania przezroczystych fragmentów dachów np. w halach przemysłowych lub innych, których pokrycie stanowią np. płyty azbestowo-cementowe względnie blacha falista - konieczne jest aby płyty z tworzyw sztucznych wykonywane były o tej samej szerokości i wysokości fal, którą mają płyty z materiałów tradycyjnych (rys. 5-1), a w wielu przypad- kach również o takich samych wymiarach, o ile płyty obu rodzajów są układane na przemian.

Płyty faliste lub fałdowe z tworzyw sztucznych znajdują coraz szersze zastosowanie jako pokrycia dachowe ze względu na swą barwność, zdolność przepuszczania światła, znaczną wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję. Oprócz jednak wymienionych zalet płyty z tworzyw sztucznych wykazują szereg cech ujemnych, które ograniczają ich stosowanie.

Tworzywa sztuczne w budownictwie elementów konstrukcyjnych przy naprawach, wymianach elementów uszkodzonych itp. Klej epoksydowy został np. użyty do łączenia nośnych elementów żelbetowych przy odbudowie katedry w Coventry (rys. 4-107).

W Polsce prace nad zastosowaniem żywic epoksydowych z wypełniaczem cementowym zapoczątkowano w kolejnictwie, próby miały na celu połączenie stalowych elementów toru z betonem.

Strony