Rodzaje tworzyw

 
 

Stosując kryterium zachowania się tworzyw sztucznych przy zmianach temperatury możemy je podzielić na dwie grupy a mianowicie: tworzywa termoplastyczne oraz tworzywa utwardzalne.

Tworzywa termoplastyczne posiadają charakterystyczną cechę mięknienia pod wpływem podwyższonej temperatury aż do stanu plastycznego, a po ochłodzeniu twardnieją, przy czym zjawisko to jest powtarzalne bez wyraźnego zmniejszenia się plastyczności materiału. Własności te wykorzystywane są przy przetwórstwie tych tworzyw, ograniczają one jednak ich znaczenie jako materiałów konstrukcyjnych.

Typowymi termoplastami są: polichlorek winylu, polietylen, polistyren, octan i octanomaślan celulozy, polipropylen i poliwęglany. Tworzywa utwardzalne odznaczają się tym, że w I stadium po ich wyprodukowaniu są one przy podwyższonej temperaturze plastyczne, miękną. Ten stan plastyczności jest jednak nietrwały, ponieważ pod wpływem zmian chemicznych tworzywa te twardnieją stopniowo w sposób nieodwracalny, nie dając się więcej bez rozkładu zmiękczyć. Proces utwardzania może zachodzić pod wpływem temperatury (najczęściej) lub pod wpływem substancji katalizatorów. Formowanie przedmiotu użytkowego z tworzywa termoutwardzalnego może odbywać się tylko jeden raz. Typowymi tworzywami utwardzalnymi są poliestry nienasycone, żywice epoksydowe, bakelitowe, mocznikowe, melaminowe i poliuretanowe [161].