Do wykonywania powłok chemoodpornych o grubości 1-3 mm stosuje się żywice poliestrowe z dodatkiem włókien azbestowych lub szklanych oraz żywice epoksydowe z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Mogą być również stosowane powłoki smołowe modyfikowane żywicą epoksydową oraz powłoki z żywic natryskiwanych płomieniowo.

Izolacje antykorozyjne z folii z tworzyw sztucznych są stosowane jako tzw. międzywarstwy lub warstwy pośrednie układane pod posadzką w celu stworzenia ochrony rezerwowej, mającej zabezpieczać dodatkowo elementy przed agresją chemiczną w przypadku przeniknięcia substancji agresywnej przez warstwę płytek lub gładzi.

Podstawową zasadą obowiązującą przy stosowaniu izolacji z folii jest uzyskanie ciągłości i szczelności zabezpieczenia. Sposoby układania takich izolacji opisano w p. 6.1.

Kity z tworzyw sztucznych zawierają część żywicy i część wypełniacza w postaci mączki mineralnej. Oba składniki miesza się dokładnie w ustalonych przez producenta proporcjach, a następnie stosuje się jak zaprawę murarską przy użyciu szpachli. Proporcje składników kitów krajowych, produkowanych obecnie, są następujące:

- a) kity fenolowo-formaldehydowe kwasooodporny kit KDB-110: żywicy ok. 0,4 1, wypełniacza 1,00 kg kwaso- i ługoodporny kit KWL: żywicy ok. 0,32 1, wypełniacza 1,00 kg

W budynkach zwykłych płytki, zwłaszcza glazurowane, stosuje się głównie w celu uzyskania estetycznych powierzchni licowanych, w pomieszczeniach i urządzeniach przemysłowych spełniają one przede wszystkim rolę izolacji chemoodpornej.

Odpowiednio obrobione i dopasowane płyty poddaje się nagrzaniu w gorącym piasku lub w nadmuchu ciepłego powietrza, a niekiedy nawet w płomieniu palnika gazowego, albo nagrzaniu promiennikami podczerwieni i wygina się płyty według żądanych kształtów na odpowiednich szablonach.

Izolacje z płyt z twardego PCW stosuje się jako samodzielne warstwy chroniące fundamenty maszyn i urządzeń, wanny lub inne zbiorniki, narażone na bezpośrednie działanie głównie cieczy kwaśnych o temperaturze do +50°C. W tym celu stosuje się płyty o grubości powyżej 2 mm, łączone między sobą za pomocą spawania ciepłym powietrzem.

Przez izolacje chemoodporne można rozumieć wszystkie warstwy chroniące określone elementy budowlane przed korozją. Głównymi czynnikami wywołującymi korozję materiałów budowlanych są różne związki chemiczne występujące we wszystkich stanach skupienia. Zarówno gazy jak ciecze i cząstki stałe stykające się z elementami budowlanymi mogą powodować ich uszkodzenia, tworząc ze składnikami tych materiałów nowe związki, np.

Warstwę sprężystą pod podłogą pływającą układa się na wyrównanej suchej powierzchni stropu rozpoczynając prace od ustawienia paska sprężystego materiału (np. ze styropianu) na całym obwodzie pomieszczenia. Grubość takiego paska wynosi 12 cm, a jego wysokość odpowiada przewidywanej grubości wszystkich warstw wchodzących w skład konstrukcji podłogowej. Pasek ten może być przyklejony punktowo do ścian klejem lub lepikiem asfaltowym na gorąco. Płyty styropianu (rys.

Izolacje przeciwdźwiękowe mają na celu tłumienie lub pochłanianie niepożądanych dźwięków przenikających przez przegrody budowlane. Według normy PN-63/B-02151 ograniczenie poziomu dźwięków zakłócających w pomieszczeniach może być uzyskane między innymi dzięki stosowaniu przegród o odpowiedniej izolacyjności przed dźwiękami powietrznymi oraz odpowiedniej zdolności tłumienia dźwięków uderzeniowych.

Wtrysk z przedspienianiem (frothing) stosuje się, gdy płynna mieszanka na skutek nieszczelności może wyciec zanim nastąpi spienienie i utwardzenie. Wówczas oprócz fluorotrójchlorometanu wprowadza się dodatek dwufluorochlorometanu {freon 12 o temp. wrzenia - 29°C) oraz zwiększone ciśnienie (do 6 atn), co powoduje natychmiastowe wstępne spienienie mieszanki po opuszczeniu głowicy urządzenia spieniającego, natryskuje się więc mieszankę stałą, a nie ciekłą.

Strony