Porowate tworzywa poliuretanowe

 
 

Chociaż dziś jeszcze spienione tworzywo poliuretanowe jest dosyć drogie, to jednak przez łatwość stosowania bezpośrednio na budowie zdobywa sobie coraz większe powodzenie, gdyż metoda stosowania jest niezwykle szybka i czysta. Spienianie następuje momentalnie przez połączenie trzech składników i wytrysk przez specjalną głowicę mieszającą (rys. 2-36). Istnieje kilka systemów spieniania, mających na celu dobre wymieszanie wszystkich ciekłych składników, tj. izocyjanianu (np. Desmodur mowanego metodą Bayera Iwl: a) system urządzenia trójskładnikowego „U”, b) system urządzenia dwuskładnikowego „H” i - głowica mieszająco-Wtryskowat 2 - pompy 3 - przewód elastyczny, 4 - komora wstępnego mieszania, 5 - zbiornik Desmophenu, 6 - zbiornik mieszaniny aktywatorówf 7 - zbiornik 44 V), poliestru lub polieteru (np. Desmophen TP lub FWA), aktywatorów (np, Desmorapid PP lub PV), stabilizatora (np, Si), emulgatora (np. SM), wody i ew. gazów (np. fluorotrójchlorometanu lub dwutlenku węgla). Stosowany dawniej system mieszania wszystkich składników w głowicy (rys. 2-36a), został zastąpiony nowszym (rys. 2-36b), gdzie wszystkie dodatki miesza się wstępnie z poliestrem lub polieterem (tzw. komponent b), a następnie dopiero w głowicy z izocyjanianem (komponent a). Spienianie powoduje dwutlenek węgla powstały w wyniku egzotermicznej reakcji izocyjanianu z wodą. W przypadku dodania fluorotrójchlorometanu (ciecz wrząca w temp. 25 °C) dodatek ten wspomaga spienianie, gdyż na skutek podwyższenia temperatury ponad 25 °C zmienia się on w gaz. Najistotniejszą częścią urządzenia spieniającego jest głowica mieszająco-wytrys- kowa (wylewowa). Nieodpowiednie wymieszanie składników może dać produkt o nierównomiernych lub niepożądanej wielkości porach oraz o złych własnościach. Głowice te działają na zasadzie wykorzystania ciśnienia powietrza lub gazu (rys. 2-37a), przez wtrysk dwóch naprzeciw skierowanych strumieni cieczy (rys. 2-37b) lub też na zasadzie szybkoobrotowego mieszadła (rys. 2-37c). Stosowanie systemu wysokociśnieniowego daje lepsze zmieszanie składników, a tym samym lepsze wyroby spienione.