Własności cieplne

 
 

Rozszerzalność cieplna. Tworzywa sztuczne charakteryzują się znaczną rozszerzalnością cieplną, większą dla tworzyw termoutwardzalnych, mniejszą dla termoplastów. Również rozszerzalność cieplna tworzyw nienapełnionych jest większa niż tworzyw z napelniaczem. Własność ta będąca główną przyczyną skurczu komplikuje bardzo często zastosowanie tworzyw sztucznych m. in. w budownictwo. W tablicy 1-10 podany został współczynnik rozszerzalności liniowej, a rys. 1-4 przedstawia porównaw- czo wydłużenie rur stalowych i winidurowych (PCW twardy) w zakresie różnych temperatur. Z tego niekorzystnego dla rur winidurowych porównania wynikają praktyczne wskazania przy ich stosowaniu, gdzie trzeba wprowadzić szereg środków zabezpieczających (np. kompensatory, złącza elastyczne, mocowania na elastycznych wspornikach itp.) [30, 177], Przewodność cieplna i ciepło właściwe. Tworzywa sztuczne są złymi przewodnikami ciepła i charakteryzują się dużym ciepłem właściwym. Dodatek odpowiednich napełniaczy może własności te pogorszyć lub polepszyć szczególnie poprawia je spienianie. Tworzywa sztuczne porowate należą do najlepszych materiałów izolacyjnych termicznych jak i akustycznych, a ich własności omówiono w dziale materiałów porowatych.