Własności mechaniczne cz. II

 
 

Podane wartości mogą być traktowane jako przeciętne i mogą w wielu przypadkach różnić się od wartości praktycznych osiąganych przy poszczególnych produktach i wyrobach w zależności od sposobu produkcji, zastosowanych środków pomocniczych, napełniających itp.

Odporność na ścieranie. Bardzo istotną cechą użytkową jest niekiedy odporność na ścieranie (np. podłóg). Wiele tworzyw sztucznych posiada znaczną odporność na ścieranie. Rewelacyjne własności pod tym względem mają tworzywa poliuretanowe. Na przykład Vulkollan przypominający swoją elastycznością gumę ma odporność na ścieranie wielokrotnie lepszą od stali. Również polichlorek winylu ma dobrą odporność na ścieranie. Okazuje się, że brak jest nadal dobrych, porównywalnych metod badawczych mierzenia ścieralności. Problem ten jest specjalnie ważny dla badania jakości wykładzin podłogowych i tworzyw powłokowych.

Współczynnik tarcia. Współczynnik tarcia ogółu tworzyw sztucznych jest bardzo mały, przy czym zależy on w dużym stopniu od rodzaju powierzchni i struktury samego tworzywa. Szczególnie małym współczynnikiem tarcia odznacza się policzterofluoroetylen.

Twardość. Twardość tworzyw’ sztucznych bada się kilkoma metodami. Twardsze materiały bada się w skali Rockwella (posługując się aparatem Rockwella). Metoda pomiaru polega na odczycie głębokości zagłębienia kulki o średnicy 5 mm pod naciskiem 50 lub 250 kG w umownym okresie czasu (10 lub 60 sek wg skali M, L lub R - przy stałym obciążeniu). Miększe materiały natomiast bada się metodą Shore’a zapożyczoną z przemysłu gumowego (wg skali A lub D).