Tworzywa chemoutwardzalne w produkcji okien

 
 

W budynkach o pełnej klimatyzacji okna tracą jedną ze swych podstawowych dotychczasowych funkcji - umożliwienie przewietrzania pomieszczeń, otwieranie okien jest nawet niepożądane, gdyż zakłóca normalne działanie klimatyzacji. W tych przypadkach możliwe jest stosowanie okien nieotwieranych z polimetakrylanu metylu o nieskomplikowanej konstrukcji.

W Polsce prace badawcze dotyczące okien z tworzyw sztucznych rozpoczęto w 1962 r. W pierwszej kolejności opracowano zasady technologiczne i wykonano próbne okna o małym prześwicie, a następnie wykonano w formach 20 okien dwudzielnych o prześwicie 1280X1450 mm. Ponadto badane są okna z importu, a mianowicie Styra z żywicy poliestrowo- -szklanej, Awedo - z wysokoudarowego PCW oraz Monza - z profilami drewnianymi i okładzinami z PCW.

Dotychczasowe prace polegały na zbadaniu celowości zastosowania do produkcji okien tworzyw chemoutwardzalnych. Jako surowca użyto krajowych żywic poliestrowych Polimal 109 i Polimal 140, trwałych w temperaturze poniżej 20 °C w ciągu kilku miesięcy. Stosując inicjatory można uzyskać polimeryzację tych żywic bez poddania produkowanych wyrobów nadciśnieniu. Okres polimeryzacji w temperaturze pokojowej wynosi ok. 4 godzin, a w temperaturze podwyższonej - kilka minut. Żywica Polimal 140 posiada właściwości tiksotropowe, tj. odpowiednią ciekłość podczas ruchu i właściwości ciała stałego w stanie spoczynku.

W celu nadania wyrobom potrzebnych cech użytkowych zastosowano wypełniacze o budowie drobnoziarnistej, co umożliwia równomierne wypełnienie wolnych przestrzeni w żywicy. Wypełniacze zmniejszają zużycie żywicy i skurcz polimeryzacyjny, zwiększają odporność na ścieranie i polepszają jakość powierzchni. Nie powinny one wpływać ujemnie na czas żelowania i właściwości polimeryzacyjne żywicy, ani wykazywać sedymentacji w mieszaninie. Ponadto wypełniacze nie powinny mieć wody krystalicznej i nadmiernej higroskopijności. Istotnym warunkiem jest również odporność na działanie chemikalii i jasna barwa.

Mieszaninę żywic z wypełniaczem wzmocniono kilkoma warstwami maty szklanej o gramaturze 300 g. Wyroby były barwione w masie. Powierzchnię formy powleczono od strony wewnętrznej środkiem przeciwadhe- zyjnym - roztworem alkoholu poliwinylowego.