Produkcja krajowa stabilizatorów

 
 

Fosforyn trójfenylowy służy jako pomocniczy stabilizator do stabilizatorów kobaltowych przy stabilizowaniu PCW suspensyjnego. Do grupy stabilizatorów, które absorbują również promienie ultrafioletowe, należą związki salicylowe, benzofenolowe, alkilowane fenole, związki organiczne dwusiarczków i fosforynów.

Dodatek czystego dwufenolu (np. dianu) do niektórych zmiękczaczy uodpornia je na działanie tlenu. Produkcja krajowa stabilizatorów jest dotychczas uboga i niewystarczająca, a ich brak może poważnie utrudnić zastosowanie tworzyw sztucznych w budownictwie, szczególnie przy przetwórstwie w szerokiej skali polichlorku winylu suspensyjnego [95 i 179].

Inicjatory i aktywatory stosuje się podczas polimeryzacji, a również w przetwórstwie niektórych tworzyw sztucznych (np. przy żywicach poliestrowych). Inicjatory są to nadtlenki lub nadbenzoesany różnych związków.

Aktywatory to przeważnie metaliczne sole kwasów organicznych (np. naftenian kobaltu) lub trzeciorzędowe aminy aromatyczne (np. clwu- metyloanilina). Przy stosowaniu tych związków należy zwracać baczną uwagę, aby nie połączyć katalizatora z aktywatorem w stanie nierozcień- czonym, co mogłoby spowodować eksplozję.

Napełniacze mają wielkie znaczenie dla stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie, gdyż wpływają nie tylko na obniżenie kosztów, ale i poważnie zmieniają własności tworzyw sztucznych. Najczęściej są to tanie, przeważnie dobrze zmielone surowce mineralne (np. kreda, azbest, szpat ciężki) lub organiczne (np. mączka drzewna, celuloza, korek mielony itp.) oraz specjalne, jak włókno szklane.