Podkłady trocinobetonowe i asfaltowe

 
 

Podłady skałodrzewne są stosowane w szerokim zakresie w niektórych krajach z dobrymi wynikami (np. na Węgrzech - rys. 7-2). Powierzchnię podkładu wygładza się masą przygotowaną z magnezytu kaustycznego i chlorku magnezowego. Czas wysychania podkładu do uzyskania dopuszczalnej wilgotności wynosi ok, 2 tygodni.

Zakres stosowania podkładów trocinobetonowych jest mały ze względu na znaczny i długotrwały skurcz, stosunkowo długi okres wysychania oraz niewielką wytrzymałość. Podkłady trocinobetonowe wymagają wygładzania lub niekiedy nawet wyrównania powierzchni. W przypadku słabego podkładu trocinobetonowego i niedostatecznego jego wysuszenia, chłonąca wilgoć z podkładu nawierzchnia z tworzyw sztucznych pęcznieje, a w podkładzie występuje jeszcze dość duży skurcz.

Różnokierunkowe ruchy nawierzchni i podkładu wywołują naprężenia ścinające w kierunku równoległym do powierzchni podłogi oraz naprężenia rozciągające w kierunku prostopadłym do tej powierzchni. W wyniku tego zjawiska następuje rozwarstwienie nie dość wytrzymałego podkładu.

Podkłady asfaltowe umożliwiają układanie nawierzchni podłogowej po upływie 24 godzin od ułożenia podkładu. Wykonuje się je z asfaltu lanego z dodaniem piasku lub piasku i żwirku. Grubość podkładu wynosi zwykle 2 cm. Podkład powinien mieć dostateczną twardość. Wadą podkładów asfaltowych jest kłopotliwe przygotowanie mieszaniny asfaltowej, nanoszonej w stanie gorącym. Z tego względu podkładów asfaltowych w Polsce nie stosuje się.

W niektórych przypadkach układa się nawierzchnię z tworzyw sztucznych na podkładach elastycznych składających się z dolnej warstwy z płyt pilśniowych porowatych lub paździerzowych i z warstwy górnej z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm. Obie warstwy skleja się lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy, dolną warstwę przykleja się również lepikiem do podłoża. Powierzchnia płyt nie powinna być zbyt duża (na ogół do 1,5 m2). W przypadku cienkiej nawierzchni podłogowej, styki płyt górnej warstwy podkładu wymagają obróbki (zestrugania), aby uniknąć widocznych nierówności podłogi.