Produkcja kitów poliestrowych

 
 

Kity z tworzyw sztucznych zawierają część żywicy i część wypełniacza w postaci mączki mineralnej. Oba składniki miesza się dokładnie w ustalonych przez producenta proporcjach, a następnie stosuje się jak zaprawę murarską przy użyciu szpachli. Proporcje składników kitów krajowych, produkowanych obecnie, są następujące:

- a) kity fenolowo-formaldehydowe kwasooodporny kit KDB-110: żywicy ok. 0,4 1, wypełniacza 1,00 kg kwaso- i ługoodporny kit KWL: żywicy ok. 0,32 1, wypełniacza 1,00 kg

- b) Kit epoksydowy Epidian 430: żywicy z wypełniaczem 1 kg, utwardzacza T 0,05 kg.

Produkcja kitów poliestrowych (Poliestrity) jest dopiero w kraju rozpoczęta, a furanowych jeszcze dotychczas brak. Odporność poszczególnych kitów na czynniki agresywne określa tabl. 6-13, a sposoby wykonania izolacji chemoodpornych z płytek ilustrują rysunki 6-48, 6-49 i 6-50.

Składniki kitów zmieszane ze sobą dają masę o konsystencji gęstego syropu, który można nakładać na podkład i spód płytek w sposób analogiczny jak zaprawę murarską. Kity rozrabia się w niewielkich naczyniach po kilka kilogramów, aby móc je wyrobić w ciągu 30-P60 minut, gdyż po upływie tego czasu rozpoczyna się ich wiązanie. Kity twardnieją po upływie 4-1-8 godzin. Właściwości techniczne kitów chemoodpornych z tworzyw sztucznych podano w tabl. 6-14.

Ze względu na znaczny koszt kitów należy używać je tylko w niezbędnej ilości. Orientacyjnie można przyjąć, że pod płytkami warstwa kitu z tworzyw sztucznych nie powinna wynosić więcej niż 3-1-5 mm.

Oprócz kitu epoksydowego Epidian 430 produkuje się ostatnio szereg innych kitów zarówno z żywicy epoksydowej, np. kity Korolit EG, Koro- lit EL, jak i epoksydowo-smołowej, np. kit Korolit ESK.

Kity poliestrowe produkuje się obecnie pod nazwą Polestrit K z wypełniaczem krzemianowym lub kwarcytowym oraz Polestrit W z wypełniaczem węglowym. Wypełniacze te występują w postaci mączek. Właściwości techniczne kitów epoksydowych i poliestrowych zostały podane w tablicy 6-15.