Zabezpieczenia przeciwdźwiękowe

 
 

Warstwę sprężystą pod podłogą pływającą układa się na wyrównanej suchej powierzchni stropu rozpoczynając prace od ustawienia paska sprężystego materiału (np. ze styropianu) na całym obwodzie pomieszczenia. Grubość takiego paska wynosi 12 cm, a jego wysokość odpowiada przewidywanej grubości wszystkich warstw wchodzących w skład konstrukcji podłogowej. Pasek ten może być przyklejony punktowo do ścian klejem lub lepikiem asfaltowym na gorąco. Płyty styropianu (rys. 6-46) lub piani- zolu są układane na stropie bez przyklejania. Powinny one ściśle do siebie przylegać. Ewentualne szczeliny między płytami powinny być wypełnione okruchami materiałów izolacyjnych używanych do układania warstw sprężystych.

Przed ułożeniem warstwy podkładu na mokro konieczne jest zabezpieczenie styków płyt styropianowych i z karbowanej folii PCW paskami papy, a w przypadku stosowania pianizolu lub śrutu gumowego konieczne jest przykrycie całej powierzchni warstwy sprężystej papą sklejaną na zakładach.

Chodzenie po płytach pianizolu lub po śrucie gumowym wymaga stosowania odpowiednich pomostów z desek. Przy wykonywaniu opisanych zabezpieczeń przeciwdźwiękowych należy przestrzegać zasady utrzymania ciągłości warstw izolacyjnych na całej powierzchni użytkowej w poszczególnych mieszkaniach bez tzw. mostków dźwiękowych.

Znacznie mniej zabiegów wymaga uzupełnienie izolacyjności stropów grupy III. Nie jest tu konieczne stosowanie podłóg pływających. Wystarczająca może się okazać jedynie warstwa tzw. podłogi miękkiej (elastycznej) złożonej z cienkiej warstwy podkładu, np. z twardych płyt pilśniowych i wykładzin z tworzyw sztucznych lub tylko z wykładzin podłogowych produkowanych od razu z miękką piankową warstwą podkładową. Podobne efekty osiąga się przy stosowaniu tzw. podłóg naprężanych z folii PCW, ułożonej na warstwie wojłoku i zakotwionej na obwodzie pomieszczenia oraz przystosowaniu wykładzin dywanowych.

Oprócz wymienionych rozwiązań przeciwdźwiękowych, stosowanych w przegrodach budowlanych, tworzywa sztuczne są wykorzystywane również do wyciszania hałasów przenoszonych przez instalacje wewnętrzne. Uzyskuje się to dzięki stosowaniu tulei z miękkich tworzyw piankowych w przejściach rur przez ściany i stropy oraz dzięki stosowaniu podkładek elastycznych z tworzyw sztucznych lub gumy pod urządzenia mechaniczne stanowiące źródła hałasu.