Metoda natrysku

 
 

Wtrysk z przedspienianiem (frothing) stosuje się, gdy płynna mieszanka na skutek nieszczelności może wyciec zanim nastąpi spienienie i utwardzenie. Wówczas oprócz fluorotrójchlorometanu wprowadza się dodatek dwufluorochlorometanu {freon 12 o temp. wrzenia - 29°C) oraz zwiększone ciśnienie (do 6 atn), co powoduje natychmiastowe wstępne spienienie mieszanki po opuszczeniu głowicy urządzenia spieniającego, natryskuje się więc mieszankę stałą, a nie ciekłą. Przy zastosowaniu tej metody osiąga się szczególnie równomierne spienienie końcowe i niewielki nacisk na ściany formy lub deskowania.

Metoda natrysku polega na wprowadzeniu do głowicy powietrza pod ciśnieniem, dzięki czemu nanosi się na podłoże płynną mieszankę, gdzie następuje szybkie jej spienienie i utwardzenie. Przez zwiększenie ciśnienia powietrza i uaktywnienie mieszanki można spowodować rozpoczęcie reakcji spieniania już w głowicy i całkowite rozpylenie (rozmglenie) mieszanki, która po natryśnięciu na ścianę, sufit lub rurę ulega natychmiastowemu dalszemu spienieniu i utwardza się, uzyskując trwałą przyczepność do podłoża. poliuretanową (Moltoprenem) spienia- ną na budowie

Na rys. 6-41 pokazano sposób ocieplania zbiornika żywicą poliuretanową spienianą na budowie (,,in situ”). Piana wpuszczana jest między dwie łupiny metalowe, z którymi zespala się po stwardnieniu w jedną całość tworząc przekrój warstwowy konstrukcyjno-izolacyjny.

Spienione tworzywo polistyrenowe. Polistyren, dostarczany w perełkach 0 2-M mm, może być spieniany na budowie po umieszczeniu różnej zawartości granulek jako wypeł- niacza go w naczyniu lub w formie i podgrzaniu gorącą wodą lub parą do temperatury ok. 100°C. Pęczniejące cząstki polistyrenu wielokrotnie zwiększają swoją objętość zachowując jednak kształt kulistych granulek. Przy odpowiednim doborze ilości perełek można uzyskać szczelne wypełnienie formy przez pęczniejące tworzywo i sklejenie się granulek między sobą. Pozwala to formować różne elementy izolacyjne, a między innymi i łubki do izolacji rur w chłodniach lub takich przewodów, których temperatura nie przekracza 60-65°C. Granulki w stanie luźnym znajdują zastosowanie przy wykonywaniu tzw. styropianobetonu (rys. 6-42) i w izolacjach przeciwdźwiękowych (np. w podłogach pływających).