Wyroby z tworzywa piankowego PCW

 
 

Z tworzywa piankowego PCW formuje się płyty miękkie i twarde o grubościach od 2 do 5 cm. W budownictwie zasadniczo stosuje się głównie płyty twarde, miękkie używane są niekiedy do izolacji cieplnej powierzchni wielokrzywiznowych o małych wymiarach, ewentualnie jako wkładki uszczelniające w budownictwie wielkopłytowym. Piankowe tworzywo PCW ma mały ciężar. niski współczynnik przewodności cieplnej, jest trudnopalne (nie podtrzymuje płomienia), bardzo mało nasiąkliwe, łatwe w obróbce, odporne na grzyby, bakterie i liczne chemikalia.

Do wad tego tworzywa zalicza się trudność utrzymania kształtu wyrobu, znaczny skurcz technologiczny, ograniczona temperatura stosowania (do 4- 50°C) i niewielkie wymiary płyt produkcji krajowej (0,4 X 0,4 m do 0,6 X 0,6 m). Wady te oraz dość wysoka cena wyrobów krajowych nie sprzyjają rozwojowi stosowania izolacji z piankowych elementów PCW.

Łączenie wyrobów PCW może być dokonywane jedynie przez zmiękczenie końców stykanych elementów może do tego służyć ciepłe powietrze lub rozgrzany płaskownik metalowy wsuwany między łączone brzegi wyrobów. W obu przypadkach łączone brzegi wyrobów należy szybko docisnąć do siebie, przez co spowoduje się ich zespolenie. Stygnięcie jest natychmiastowe. Do przyklejania płyt PCW do betonu lub innego podobnego podkładu stosuje się kleje winylowe (na bazie superchlorku winylu).

Ze względu na znaczny skurcz technologiczny i duży współczynnik rozszerzalności liniowej, które mogą poważnie wpływać na zmianę wymiarów płyt przyklejonych, nie zaleca się ich tynkowania. Należy je bądź obmurować, bądź zabezpieczać za pomocą np. płyt mineralnych (suche tynki, płyty płaskie azbestowo-cementowe).