Ocieplenie ścian szczelinowych cz. II

 
 

W elementach wielkopłytowych styropian może stanowić środkową warstwę izolacyjną o grubości 2-3-5 cm w zależności od rodzaju i grubości warstw pozostałych. W tablicy 6-7 zestawiono dla porównania współczynniki przenikania ciepła K dla płyt wielkowymiarowych ocieplonych styropianem i szkłem piankowym (rys. 6-25). kopłytowa ocieplona we- wnątrz płytami izolacyj- nymi

W przypadku wykonania ścian o niewystarczającej izolacyjności cieplnej można ocieplić je dodatkowo od zewnątrz warstwą styropianu przyklejoną lepikiem na gorąco i warstwą tynku z zaprawy cementowej na siatce metalowej (rys. 6-26). Grubość płyt styropianu powinna wynosić 2-3 cm. O ile zachodzi potrzeba wykonania dodatkowego ocieplenia ścian od wewnątrz, to płyty styropianu mogą być cieńsze, zgodnie z wyliczeniami cieplno-wilgotnościowymi (do 1 cm), i mogą być przyklejone bądź lepikiem asfaltowym na gorąco bądź klejem polioctanowinylowym.

Styki płyt powinny być osiatkowane. Tynk wewnętrzny wapienny powinien być wykonany na uprzednim natrysku cementowym. Najlepszą przyczepność do styropianu powleczonego emulsją asfaltową ma zaprawa cementowa 1:3, zaczyn cementowy i zaczyn gipsowy 1 : 2.

Ocieplenie stropodachów płytami styropianowymi wykonuje się w następujący sposób: na wyrównanych powierzchniach stropodachów przykleja się płyty styropianu lepikiem asfaltowym na gorąco ściśle dosuwa- jąc je do siebie. Betonowa powierzchnia dachu powinna być uprzednio zagruntowana roztworem asfaltowym na zimno.

Pokrycie papowe może być układane bezpośrednio na warstwie styropianu lub po ułożeniu na niej gładzi cementowej. Przy kryciu bezpośrednim smaruje się lepikiem asfaltowym na gorąco tylko spód papy, a następnie zaraz dociska się ją do warstwy styropianu.

Następna warstwa papy może być układana na zimnym lub na gorącym lepiku asfaltowym. Na rys. 6-27-6-30 podano kilka przykładów stosowania izolacji cieplnej z płyt spienionego polistyrenu. polistyrenu spienionego z naklejony- mi na powierzchni zewnętrznej płyt- kami terakoty mieszczeniu chłodniczym (NRF)