Wymagania dotyczące wykonywania izolacji termicznych cz. II

 
 

Z podanych wymagań wynika konieczność badania wilgotności wbudowywanych materiałów oraz takiego ich zabezpieczenia w trakcie prowadzenia robót i w okresie eksploatacji, aby nie uległy one zawilgoceniu. W czasie użytkowania obiektu materiały izolacyjne są chronione przed wilgocią warstwami parochronnymi lub przeciwwilgociowymi.

Im bardziej wrażliwe są materiały cieplne na działanie wilgoci oraz im bardziej są one nasiąkliwe, tym lepiej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Stałe utrzymanie warstw cieplnych w stanie suchym stanowi podstawowy warunek zapewnienia przegrodom budowlanym dostatecznej ochrony przed przenikaniem zimna do wnętrza mieszkań lub ciepła do komór chłodniczych.

Ponieważ materiały z tworzyw' sztucznych są wrażliwe na podwyższone temperatury, należy bezwzględnie unikać styczności ich z elementami silnie nagrzanymi, jak przewody i grzejniki centralnego ogrzewania lub piece, piecyki kąpielowe, kuchnie itp. W miejscach takich należy stosować materiały bardziej odporne na temperaturę (przeważnie pochodzenia mineralnego).

Roboty termoizolacyjne powinny być zasadniczo wykonywane w temperaturze powyżej 0°C, 'ale możliwe jest prowadzenie ich również i w warunkach zimowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie rodzaj stosowanego spoiwa.

Ponieważ wiele składników klejów oraz materiałów spienianych na budowie posiada właściwości toksyczne oraz palne, należy podczas wykonywania robót zachować wszelkie ostrożności w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami bhp i przeciwpożarowymi.