Łączenie przewodów polietylenowych o

 
 

Piony wentylacyjne połączone z urządzeniami kanalizacyjnymi powinny być wyprowadzone ponad dach i podobnie jak żeliwne zakończone deflek- torami. Średnice używanych w tym celu rur wynoszą max 160 mm.

W niektórych środowiskach chemicznych jest bardzo celowe stosowanie przewodów wentylacyjnych z polietylenu lub formowanych z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wykonywanie przewodów polietylenowych odbywa się w taki sam sposób jak opisano w p. 12.2.2, natomiast z laminatów PWS uzyskuje się odpowiednie przekroje i kształty przewodów w sposób opisany w rozdz. 6.

Łączenie przewodów polietylenowych odbywa się przez spawanie i skręcanie śrubami, poliestrowych - przez klejenie. Przy montażu przewodów polietylenowych i z PWS należy zapewnić swobodę ruchu poszczególnych odcinków. Zarówno z jednego jak i drugiego tworzywa wykonuje się elementy wewnętrzne i zewnętrzne (rys. 12-32) aż do kominów przemysłowych włącznie.

Inne zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach wentylacyjnych. Poza formowaniem przewodów wentylacyjnych z twardych tworzyw stosuje się folie miękkie i powłoki, nakłada-e na powierzchnie przewodów, kanałów i kominów wentylacyjnych w wielu zakładach przemysłowych, gdzie materiały tradycyjne nie zdałyby egzaminu.