Wymagania dotyczące wykonywania izolacji termicznych

 
 

- 1. Do wykonywania warstw ocieplających powinny być stosowane materiały suche.

- 2. Materiały termoizolacyjne powinny być chronione przed zawilgoce- niec wodą zarobową w czasie prowadzenia robót, a po wbudowaniu - przed zawilgoceniem wodą użytkową lub parą wodną w czasie całej eksploatacji obiektu.

- 3. Przy układaniu izolacji termicznej z jednej warstwy płyt należy stosować jak najwęższe spoiny i wypełniać je spoiwem o niskim współczynniku przewodności cieplnej (np. lepikiem z mączką korkową) lub okruchami tego samego materiału.

- 4. Przy układaniu izolacji z kilku warstw płyt należy tak dobierać ich grubość (lub specjalnie doeinać), aby powierzchnia każdej warstwy płyt przyklejonych stanowiła równy podkład pod warstwę następną. Płyty w poszczególnych warstwach powinny mieć przesunięte styki względem siebie co najmniej o 3 cm.

- 5. Do łączenia płyt między sobą i z podkładem powinny być używane spoiwa nie oddziaływujące szkodliwie na materiały łączone. Warstwa termoizolacyjna powinna być ciągła.

- 6. Zarówno spoiwa, jak i same materiały, nie powinny wydzielać trwałych zapachów.

- 7. Materiały termoizolacyjne i wiążące nie powinny być stosowane w miejscach narażonych na działanie temperatury przewyższającej odporność termiczną tych materiałów.

- 8. Płyty na stropach mogą być układane bez przyklejania.

- 9. Izolacja cieplna na stropodachach powinna być układana pasami sze- rokości 3-h5 m, prostopadłymi do linii okapu i natychmiast przykrywanymi papą lub folią.