Izolacje wodochronne

 
 

Zgodnie z normą resortową RN-59/MB-2952 izolacje wodochronne zostały podzielone na: przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paro- chronne.

Izolacje przeciwwilgociowe są przeznaczone do zabezpieczania elementów budowli przed działaniem wody nie wywierającej na nie ciśnienia, tj. wody opadowej albo wody kapilarnej, podciąganej z gruntu.

Izolacje przeciwwodne mają na celu zabezpieczenie elementów budowli przed przenikaniem przez nie wody wywierającej na nie ciśnienie hydrostatyczne.

Izolacje parochronne służą do zahamowania przenikania pary wodnej przez przegrody budowlane w obiektach zamkniętych. Do wykonywania izolacji wodochronnych mogą być stosowane poza materiałami tradycyjnymi następujące wyroby z tworzyw sztucznych:

- folie miękkie z polichlorku winylu o grub. 0,1-i-2,0 mm,

- folie polietylenowe przezroczyste lub barwione 0,05-h0,3 mm,

- folie poliizobutylenowe (zwane często oppanolowymi) 0,5-2 mm,

- powłoki z żywic poliestrowych, epoksydowych lub innych,

- lepiki i kleje z żywic syntetycznych.

Najcieńsze folie i powłoki stosuje się do wykonywania izolacji paro- chronnych oraz do zabezpieczeń tymczasowych, najgrubsze do izolacji przed wwodnych. Folie mogą być układane na powierzchniach poziomych bez przyklejania, na innych wymagają przyklejenia.

Folie przykleja się do podkładów równych, mocnych i suchych. Temperatura podczas klejenia nie powinna być niższa niż 10 -r- 15 °C, gdyż w niższych temperaturach tworzywa sztuczne są mniej elastyczne i trudniejsze jest prawidłowe wykonanie zabezpieczeń.

Szczelność izolacji przeciwwodnych, a niekiedy i przeciwwilgociowych bywa sprawdzana za pomocą induktora iskrowego lub poddawana próbie wodnej przed nałożeniem warstw ochronnych. Induktory mogą być stosowane tylko do sprawdzania szczelności folii lub powłok nie przewo- dzących prądu elektrycznego, a więc folii bez wypełniaczy mineralnych.

Izolacje przeciwwodne powinny być w zasadzie umieszczane od strony nacisku wody. Jeżeli jednak muszą być założone od strony przeciwnej, wymagają stosowania specjalnych warstw dociskowych z betonu lub innych ciężkich materiałów. Dopóki warstwy takie nie zostaną wykonane i nie uzyskają wymaganej wytrzymałości, izolacja nie może być narażona na ciśnienie wody, które może izolację przerwać.

Jakkolwiek wyroby z tworzyw sztucznych są jeszcze stosunkowo drogie, to jednak w pewnych przypadkach izolacje z nich wykonywane mogą się okazać bardziej opłacalne niż z materiałów tradycyjnych.