Rynny cz. II

 
 

Najdogodniejsze profile rynien przedstawia rys. 5-36. Długość odcinków rynien z PCW wynosi 3,00 m. Oprócz prostych odcnków rynien są wyrabiane narożniki zewnętrzne {rys. 5-37a), narożniki wewnętrzne (rys. 5-37b) oraz denka lewe i prawe (rys. 5-38).

Między poszczególnymi odcinkami rynien (w połowie odległości między rurami spustowymi) zakłada się tzw. kompensatory umożliwiające podłużne ruchy rynny. Rolę kompensatora może spełniać krótki odcinek rynny montowany w sposób wskazany na rys. 5-39.

Do mocowania rynien przy okapach służą uchwyty rynnowe. Przed przystąpieniem do umocowania uchwytów konieczne jest sprawdzenie poziomu deski okapowej i uwzględnienie ewentualnych jej odchyleń od poziomu przy odginaniu uchwytów rynnowych. Oznaczanie linii odgięć uchwytów według wymaganego spadku rynien odbywa się po ułożeniu ich obok siebie. Po zaznaczeniu miejsc odgięcia, odpowiadających najwyż szemu i najniższemu położeniu rynny na uchwytach skrajnych, pozostałe miejsca oznacza się za pomocą prostej łączącej odgięcia skrajne.

Uchwyty rynnowe przytwierdza się do okapu co 40 cm, za pomocą gwoździ lub wkrętek w taki sposób, aby rynny na nich ułożone miały spadki 0,2-4-0,5°/n w kierunku wlotów do rur spustowych.

Gotowe elementy rynien, przygotowane w wytwórni lub w warsztacie, skleja się w dłuższe odcinki według potrzeby używając do tego kleju winylowego lub poliestrowego w zależności od materiału rynien.