Porowate tworzywo mocznikowo-formaldchydowe (pianizol)

 
 

Tworzywo to jest produkowane od wielu lat i stosowane przede wszystkim do izolacji chłodni. Pianizol otrzymuje się przez kondensację mocznika z formaldehydem, a spienianie odbywa się mechanicznie. Interesującą wydaje się inna metoda opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej (patent 41877), według której spienianie następuje pod wpływem azotu wydzielającego się w reakcji kwasu azotowego z żywicą mocznikową.

Przez zmieszanie tych dwóch roztworów wywiązuje się z chlorku amonowego w obecności formaldehydu kwas solny, a pod działaniem kwasu solnego na azotyn sodowy -kwas azotowy, ten zaś rozkłada aminy pierw- szorzędowe z wydzielaniem azotu spieniającego żywicę, która równocześnie utwardza się. Żywicę tę można dodatkowo wzmocnić odpowiednimi napełniaczami włóknistymi, ale najważniejsze jest to, że reakcję tę można przeprowadzać bezpośrednio na budowie. Przykład ten wskazuje, że istnieją możliwości ulepszenia porowatego tworzywa mocznikowego.

Inna metoda polega na spienianiu żywicy mocznikowej z dodatkiem innych środków wiążących, jak gips, cement itp., co daje w rezultacie produkt wprawdzie cięższy, ale o dobrych własnościach mechanicznych, a spienianie również jest możliwe bezpośrednio na budowie [114, 115].

Znana jest metoda spieniania tworzywa mocznikowego w postaci drobnych kuleczek o średnicy 24-60 mikronów. Przy tej metodzie wskutek wydzielania się azotu oraz w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej tworzą się kuleczki, które wytryskują przez drobne dysze. Kuleczki te utwardzają się, a po wysuszeniu poddawane są dodatkowej impregnacji dla polepszenia wodoodporności. Ciężar objętościowy pojedynczej kuleczki wy nosi 0,19, ciężar nasypowy w masie 0,06, wytrzymałość na ściskanie 2-k4 kC/cm2.

Kuleczki te razem z płynną żywicą poliestrową lub epoksydową służą jako wypełnianie przestrzenne. Mieszaninę tę wylewa się wraz z odpowiednimi inicjatorami oraz aktywatorami i utwardza na zimno lub na gorąco bez ciśnienia. Otrzymane w ten sposób płyty i kształtki mają bardzo dobre własności mechaniczne i izolacyjne, a nie są drogie [13].

Dla budownictwa pewne znaczenie mogą mieć również: spieniony octan celulozy, polietylen, polimetakrylan metylu i poliestry. Ostatnio w kilku krajach rozpoczęto produkcję płyt budowlanych ze spienionego kopolimeru ABS (akrylonitryl-butadien-styren), posiadającego lepsze własności mechaniczne niż zwyczajny polistyren spieniony.

Stosowany dotychczas do kabli polietylen spieniony o bardzo drobnych porach może być również spieniany dla potrzeb budownictwa. To samo odnosi się do polipropylenu [142].