Własności mechaniczne

 
 

Własności mechaniczne tworzywa sztucznego zależne są od wielkości ciężaru cząsteczkowego (stopnia polimeryzacji). Ze zwiększeniem stopnia polimeryzacji rośnie wytrzymałość, początkowo szybko, potem coraz wolniej. Na własności mechaniczne mają niekiedy wpływ takie czynniki, jak kształt i długość cząstek oraz wzajemne ich ułożenie. Poszczególne cząsteczki, oprócz wewnętrznego powiązania atomów, powiązane są wzajemnie siłami międzycząsteczkowymi, które są słabe w tworzywach o niskim stopniu polimeryzacji i rosną wraz ze wzrostem wielkości cząsteczek. Dlatego podwyższenie stopnia polimeryzacji polepsza własności mechaniczne tworzywa, ale tylko do granic wytrzymałości wiązań we- wnątrzcząsteczkowych. Cząsteczki liniowe, skłębione i słabo ze sobą powiązane charakteryzują tworzywo rozciągalne, lecz już ich uporządkowanie (np. orientacja przez wyciąganie) zwiększa jego wytrzymałość. Usie- ciowanie częściowe zmniejsza rozciągliwość i zwiększa sprężystość, a dalsze usieciowanie poprzeczne daje sztywność, nierozpuszczalność i kruchość [108].

Wpływ temperatury. Poważny wpływ na własności tworzyw sztucznych ma temperatura. Tworzywa termoplastyczne podlegają szczególnemu wpływowi podwyższonej temperatury i w zależności od temperatury odróżnia się w nich trzy różne stany, przedstawione w tabl. 1-9. Należy jednak podkreślić, że różne tworzywa termoplastyczne mają różną odpor- noić termiczną jedne miękną już w temperaturze ok. 30°C, a inno dopiero w temperaturze 300°C. Własności fizyczne wszystkich ważniejszych tworzyw sztucznych podano w tabl. 1-10. obrazowe zaś porównanie pod względem sprężystości i wytrzymałości na rozerwanie kilku ważniejszych tworzyw z innymi materiałami ilustruje rys. 1-1.