Podkłady skałodrzewne

 
 

W podłogach pływających szczególnie istotne jest nadanie podkładowi należytej sztywności, w przeciwnym bowiem razie nie spełnia on wymagań stawianych warstwie dociskowej i powoduje zwiększenie ciśnienia akustycznego pod stropem przy występowaniu dźwięków uderzeniowych.

Zaleca się więc pozostawienie w płytach prefabrykowanych wnęk półkolistych wypełnionych zaprawą lub masą zastosowaną do wygładzania podkładu (rys. 7-1), dzięki czemu uzyskuje się dostateczną monolityczność warstwy. W przypadku znaczniejszej szerokości spoiny w dolnej części, izolację przeciwdźwiękową zabezpiecza się przed zawilgoceniem paskiem izolacji przeciwwilgociowej (papy lub folii z tworzywa sztucznego).

Na podkładkach prefabrykowanych układa się warstwę wyrównawczo- wygładzającą, zapewniającą gładkość powierzchni. Na trwałość podkałdów, zwłaszcza wykonanych w postaci jastrychów, ma wpływ rodzaj zastosowanej warstwy izolacyjnej, tłumiącej dźwięki uderzeniowe. W przypadku izolacji akustycznej z materiałów o dużej ściśliwości (styropian, maty trzcinowe itp.) przy znacznej grubości tej warstwy i niewielkiej grubości warstwy dociskowej duże i nierównomierne odkształcenia warstwy izolacyjnej na skutek miejscowych nacisków wywołują pękanie podkładu.

Podkłady skałodrzewne można wykonywać tylko na podłożu o dobrej przyczepności do skałodrzewu, najlepiej na podłożu betonowym o powierzchni równej, lecz chropowatej.